Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

1. Taisyklių taikymas ir paaiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Globalus tinklas“ (juridinio asmens kodas – 304470872, el. pašto adresas – info@vestuviuprekes.lt) (toliau – vestuviuprekes.lt arba portalas ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine vestuviuprekes.lt (toliau – Svetainė ar Portalas).
1.2. Naudodamiesi Portalu https://www.vestuviuprekes.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir įsipareigojate jų laikytis. Naudodamiesi Portalu Jūs besąlygiškai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, tuomet šiuo portalu naudotis teisės Jūs neturite.
1.3. Portalas yra valdomas Portalo savininko, kuris ir tik jis vienintelis turi teisę naujinti ar kitaip keisti, nustatyti ar uždrausti Asmenų registraciją ir tvarką, Portalo taisykles bei sąlygas.
1.4. Taisyklės gali būti keičiamos bet, kuriuo metu, apie tai asmenis informuojant šiame Portale. Pakeistos Taisyklės įsigalioja iš karto nuo jų paskelbimo dienos.
1.5. Visa Portale pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma Portalo savininko patarimu ar/ir reikalavimu pirkti ar nuomotis siūlomą prekę, taip pat rekomendavimu, nebent Portalo savininkas aiškiai praneša kitaip.
1.6. Portalo savininkas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti kategorijų ir kitus pavadinimus be išankstinio Klientų įspėjimo.
1.7. Šiose nuostatose būtina laikytis visų taisyklių, o jei dėl tam tikros priežasties viena iš nuostatų tampa iš dalies ar visiškai negaliojanti, tai neliečia likusių surašytų sutarties taisyklių, jos lieka galioti ir jų laikytis yra privaloma.
1.8. Klientas įsipareigoja naudotis šio Portalo paslaugomis, niekaip nepažeisdamas naudojimosi Sąlygų/ Taisyklių, o ir sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
1.9. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, tiesioginių (online) žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas įsipareigoja naudotis šio Portalo paslaugomis, niekaip nepažeisdamas naudojimosi Sąlygų/ Taisyklių, o ir sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
1.10. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.
1.11. Jeigu kuri nors surašytų Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, tai nedaro negaliojančiomis visų likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. vestuviuprekes.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. portalą, kuriame Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie apie siūlomas prekes (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų, rašyti po Skelbimais komentarus ir tiesiogines žinutes bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne vestuviuprekes.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet, kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas ir kita vaizdo medžiagą, video medžiagą, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir/ar Portalu.
2.3. Portalo savininkas niekaip neatsako, už kliento nekokybiškas prekes ar klaidingai pateiktą informaciją.
2.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Portalas nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl vestuviuprekes.lt nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo ir/ar kokybės.
2.5. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas turi teisę, tačiau ne prievolę, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti portalo nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.
2.6. vestuviuprekes.lt jokiu būdu nedalyvauja ir nedalivaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Portalas nebus Kliento atstovu, tarpininku ir kt.
2.7. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Portalo siunčiama elektroninėmis priemonėmis, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
2.8. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso vestuviuprekes.lt.
2.9. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Portalo sutikimo.
2.10. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia vestuviuprekes.lt visas turtines autorių teises, reikalingas vestuviuprekes.lt iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, kurios nurodytos Portalo 3 punkte.

3.Portalo savininko teisės ir pareigos

3.1. Portalo savininkas turi teisę stebėti Kliento teikiamą informaciją ir veiksmus Portale, bei imtis būtinų teisėtų priemonių, Taisyklių pažeidimas šalinti:

  • Dėl pateiktos nepilnos ar neteisingos informacijos;
  • Dėl sąmoningai pateiktos ar kitaip skleidžiamos apgaulingos informacijos;
  • Dėl žeidžiančių, rasizmą ir neapykantą kurstančių, erotinių, pornografinių, smurtą ir agresiją skatinančių ir kt. piktavališkų tekstų, nuotraukų ar vaizdo įrašų;

3.2. Portalo savininkas turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą Paslaugų teikėjo tekstinę, vaizdinę ir kt. informaciją vestuviuprekes.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: laikraščiuose, žurnaluose, televizijoje, socialiniuose tinklapiuose, interneto svetainėse ir kt. Portalo savininkas turi teisę uždėti Portalo logotipą ant visos kliento vaizdinės medžiagos. Informacija yra naudojama tik Portalo ir jame Klientų prekių populiarinimui bei viešinimui. Portalo savininkas nėra ir nebus įpareigotas mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už minėto turinio ir informacijos panaudojimą.
3.3. Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą.
3.4. vestuviuprekes.lt turi teisę bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų ir/ar tiesioginių žinučių bei komentarų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Portalas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
3.5. Portalas turi teisę bent ne pareigą savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Taip pat Portalas turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 2 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el. laišką adresu info@vestuviuprekes.lt.
3.6. Portalas gali modifikuoti ar diegti kitas Portalo inovacijas Kliento profilio, Kliento skelbimo, kategorijų ir kt. išdėstymą, informaciją ir kt. tam, kad Portalas atitiktų naujausias tendencijas, o naudotis portalu būtų patogiau.
3.7. Nutraukti Portalo veiklą be atskiro ir išankstinio įspėjimo.

4. Kliento teisės ir pareigos

4.1. Klientas turi teisę nemokamai užsiregistruoti Portale ir paskelbti skelbimą. Klientui apsilankius Portale, o ir  užsiregistravus, nedelsiant taikomos visos šios sutarties Taisyklės bei sąlygos.
4.2 Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų vestuviuprekes.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, serverio saugumui, vientisumui ar riboti Portalo galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims.
4.3. Klientas privalo nurodyti tik teisingas savo prekių kainas nebandant jų dirbtinai pakelti ir taip klaidinti prekių ieškančius vartotojus.
4.4. Klientas privalo Pateikti tik teisingą ir išsamią skelbimo ir jo prekės informaciją.
4.5. Užtikrinti, kad skelbimų pateikiamose nuotraukose ir video nuorodose yra nurodyti tikrieji skelbimų tekste reklamuojami objektai, išskyrus atvejus, kai parduodamas naujas neišpakuotas daiktas. Taip pat užtikrinti. Nuotraukų ir video Galerijose griežtai draudžiama talpinti pornografines, erotines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, smurtą agresiją ir skatinančias, įžeidžiančias, nelegalias nuotraukas, kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio turinio, vaizdo įrašus bei tekstinę informaciją. Šių reikalavimų nesilaikančio Kliento sąskaitą bei skelbimai be atskiro Portalo savininko įspėjimo bus šalinami, o visa informacija apie Klientą ir jo pažeidimus perduota tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
Viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną prekę ir/ar paslaugą, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų.
4.6. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose kategorijose ir subkategorijose.
4.7. Skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis.
4.8. Neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis.
4.9. Kontaktinę informaciją, tinklapio nuorodą, prekių aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų bei įmonių pavadinimų.
4.10. Atsiskaityti su vestuviuprekes.lt teikiamas Mokamas paslaugas šių Taisyklių 5 straipsnyje numatyta tvarka.
4.11. Supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.).
4.12. Sutinka, kad Kliento įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose Portalo partnerių reklamos šaltiniuose.
4.13. Prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus
4.14. Klientas sutinka gauti naujausią su Portalu susijusią informaciją, priminimus ar būtinus atlikti veiksmus, kurie būtini sklandžiai portalo veiklai užtikrinti.

5. Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje bei asmeniniame Kliento profilyje.
5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka vestuviuprekes.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. vestuviuprekes.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką, o tai pat apmokamų Paslaugų paketų pasiūlymus.
5.3. Apribojus ar dėl bet kokių priežasčių sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas iš šių Taisyklių įvardintas pažeidimas, Portalas Kliento prašymu, gali, bet neįsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms.
5.4. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
5.5. Portalas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

6. Slapukai

vestuviuprekes.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę.
Slapukas yra mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš svetainės vestuviuprekes.lt į Jūsų kompiuterio kietąjį diską tam, kad svetainės administratorius galėtų atskirti Jūsų kompiuterį ir matyti jo veiklą interneto svetainėje. Dėl slapukų svetainė „Vestuviupadejejas.lt“ gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis, o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis ar naršant svetainėje vestuviuprekes.lt. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine, visiškai kontroliuojame ir naudojame tik aukščiau nurodytu tikslu. Atkreiptinas dėmesys, jog Vartotojas turi galimybę atsisakyti slapukų naudojimo (išskyrus techninio pobūdžio Slapukus) bet kuriuo metu, naudojantis Vartotojo naršyklės nustatymais.
Vartotojas gali keisti slapukų nustatymus, naudodamas savo naršyklės „Pagalba“ (angl. Help) funkciją.
Vartotojas gali pakeisti naršymo nustatymus, taip, kad slapukai nebus priimami. Jei Jūs nuspręsite pašalinti visus slapukus, prašome atkreipti dėmesį, kad slapukų pašalinimas gali paveikti naudojimąsi Portalu ir jei kompiuteriu kuriame pašalinsite slapukus yra dalijamasi, pašalinimas paveiks ir kitus vartotojus, naudojančius kompiuterį.
Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą galite rasti www.allaboutcookies.org; šiame tinklalapyje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš Jūsų įrenginio.

7. Atsakomybės ribojimas

7.1. Klientas sutinka, kad vestuviupadejejas.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl vestuviuprekes.lt kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2. vestuviuprekes.lt nebus atsakingas už daiktų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Portalu ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį.
7.3. vestuviuprekes.lt neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus ir/ar tiesiogines žinutes.
7.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas ir/ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Portalo pusės dėl to, jog vestuviuprekes.lt veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Portalas nėra ir nebus atsakingas už vestuviuprekes.lt esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą, išskyrus tik tą informaciją, kurią pateikia pats Portalas, ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar ir tretiesiems asmenimis.
7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad vestuviuprekes.lt, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Tik Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
7.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad vestuviuprekes.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokią žalą, nuostolius ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine.
7.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog vestuviuprekes.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, serverio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis ar nemokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

8. Intelektinė nuosavybė

8.1 Bet Klientų ar kitų trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, dizaino kopijavimas ar kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininko leidimo yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

9. Teisiniai ginčai

9.1. Portalo savininkas vykdo veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo savininko buveinės vietą.